چرایی پرداختن به آسمان‌ها و زمین ـ ۱ (سبأ ۹)

خداوند در قرآن به صراحت دعوت به پرداختن به آسمان و زمین می‌کند. یکی از آیات این موضوع، آیه 9 سوره سبأ است. طبق این آیه خداوند راه دیدن گذشته و آینده را از طریق آسمان و زمین باز گذاشته است و انسان‌ها را دعوت به دیدن آینده و گذشته می‌کند.

۴ دیدگاه