تعریف غیب و شهود

عالم غیب یعنی جایی که کسی به آنجا راه ندارد. در کرسی، به حسب آیۀ 255 سوره بقره، کسانی می‌توانند راه داشته باشند و شفاعت نزد خدا ببرند و خدا…

۲ دیدگاه