مارس 9, 2019

تفکر در آسمان‌ها و زمین در قرآن، در مسیر برگشت است

مؤمنین معمولا می‌گویند که به مخلوقات خدا نگاه کنید و خدا را نتیجه بگیرید؛ یعنی از کثرت به وحدت. در حالی که آیه ۱۹۱ آل عمران […]