پژوهش های پیشنهادی گفتار پنجم

در جدول زیر پژوهش های پیشنهادی مربوط به گفتار«چگونگی پرداختن به آسمان‌ها ـ۳ (تفکّر در آیات موجود در آسمان‌ها و زمین)» قرار گرفته است؛ کد عنوان تحقیق رده وضعیت توضیحات…

۰ دیدگاه

پژوهش های پیشنهادی گفتار سوم

در جدول زیر پژوهش های پیشنهادی مربوط به گفتار «چگونگی پرداختن به آسمان های - 1» قرار گرفته است؛ کدعنوان تحقیقردهوضعیتتوضیحاتمتن00301امکان رویت گذشته آسمان ها و زمین از منظر علم…

۰ دیدگاه