#843

نگاه به گذشته در آیه 9 سوره سبا باید نتیجه‌گیری آخرالزمانی داشته باشد. یکی از مثالهای آن عذابهای اقوام گذشته است. یکی دیگر از مصادیق می‌تواند ماجرای یاجوج و ماجوج باشد که در پشت ردم ذوالقرنین حبس شده اند و در آخرالزمان با شکسته شدن ردم سرازیر می‌شوند.