#796

سپهر سعادت
مشارکت کننده

با توجه به این که کلام خدا دقیق است و خدا انسان‌ها را دعوت به دیدن می‌کند، آیا علومی مثل داروینیسم که بر پایه حدس نتیجه‌گیری می‌کند، مصداقی از دیدن گذشته زمین هستند؟