صفحه اصلی انجمن ها گفتارها ۱ـ چرایی پرداختن به آسمان و زمین: سبأ ۹ ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین پاسخ به: ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین

#763

شاید دانه و باران مثالی از آیه 2 باشند. خدا دانه در خاک قرار می‌دهد سپس از آسمان باران نازل می‌کند. دانه سر از خاک بر می‌آورد و ثمره میدهد. بعد از مدتها نیز آب‌ها دوباره بخار می‌شوند و به آسمان می‌روند. این اتفاق بارها و بارها می‌افتد.
خدا چیزهایی را در زمین فرو میبرد. سپس امر را از آسمان می‌فرستند. به واسطه امر آن چیزها از زمین خارج می‌شوند و ثمره می‌دهند. در نهایت در قیامت همه امور به سمت خدا باز می‌گردند.