صفحه اصلی انجمن ها گفتارها ۱ـ چرایی پرداختن به آسمان و زمین: سبأ ۹ ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین پاسخ به: ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین

#762

خداوند در این 3 دسته افراد را معرفی میکند. اول الذین اوتوالعلم که گویی غیب آسمانها و زمین را میبینند و میتوانند آنچه را بر رسول الله ص نازل شده با آن تطبیق دهند. کفار که میتوانند تا آخرالزمان را ببینند و عباد منیب که علاوه بر آن میتوانند وجه آیاتی آن را هم متوجه شوند.