صفحه اصلی انجمن ها گفتارها ۱ـ چرایی پرداختن به آسمان و زمین: سبأ ۹ ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین پاسخ به: ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین

#761

کفار نمی‌توانند الساعة را ببینند چون طبق آیه 3 الساعة جزء غیب آسمانها و زمین است. نمی‌توانند ظهور را ببینند. کفار می‌توانند تا عذابهای آخرالزمان را ببینند.