صفحه اصلی انجمن ها گفتارها ۱ـ چرایی پرداختن به آسمان و زمین: سبأ ۹ ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین پاسخ به: ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین

#753

یکی دیگر از مصادیق این موضوعات شاید علومی باشند که نشان دهند چگونه موضوعات غیر مادی میتوانند در ماده تاثیر گذار باشند. به عنوان مثال رفتارهای اشوبناک که در سیستمهای پیچیده مطرح اند نشان میدهند که فیزیک در سیستمهای پیچیده مانند اب و هوا قابلیت پیش بینی محدودی دارد. البته راجع به تاثیر گذاری موضوعات غیر مادی صحبتی نمیشود ولی به هر حال ضعفی را در قدرت پیش بینی علوم صرفا مادی نشان میدهد.