صفحه اصلی انجمن ها گفتارها ۱ـ چرایی پرداختن به آسمان و زمین: سبأ ۹ ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین پاسخ به: ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین

#752

اثار باقیمانده عذابهایی که بر اقوام قبل امده یکی از مصادیق این موضوعات هستند که در زمین اند.
اموری که در اسمان هستند و به سمت زمین می ایند مصداق دیگر این موضوعاتند.
عذابهای ناشی از طبیعت که ارتباطشان با خواست الهی روشن است مصداق دیگر هستند.