صفحه اصلی انجمن ها گفتارها ۱ـ چرایی پرداختن به آسمان و زمین: سبأ ۹ ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین پاسخ به: ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین

#608

یکی از سوالاتی که ممکن است در مورد این آیه مطرح باشد کاربرد آن است. به راستی تا چه میزان این نگاه به آینده در مورد کفار اتفاق می‌افتد؟ آیا هرگز کاربرد پیدا میکند که کفار بتوانند به آینده نگاه کنند و انذار بگیرند؟ طبق این آیه موضوعاتی از آسمان و زمین که مناسب انذار کفار است به عذابهای آخرالزمانی مربوط میشود. موضوعات عادی در آسمان و زمین خیلی به انذار منجر نمیشود. خصوصا در عصر حاضر که انسان مدعی سلطه به آسمان و زمین از طریق تکنولوژی است. گاها نگاه به آسمان و زمین بیشتر باعث غرور انسان است.
در کمال تعجب نگاهی به فیلمهای هالیوودی تاحدودی کاربرد این آیه را نشان میدهد. بسیاری از فیلمهای هالیوودی با تم آخرالزمان از عذابهایی صحبت میکند که تنها با یک ابر قهرمان قابل دفع کردن است. غربیها، برخی با دیده های خود (مانند نوستراداموس) و برخی با تخیلات خود هر یک به نوعی تصویری از آینده ساخته اند تا دیگران نیز به در مشاهده این تصاویر با آنها سهیم باشند. غربیها به آخرالزمان توجه دارند و برخی از عذابهای آن را تصویر میکنند ولی نتیجه خدایی از آن نمیگیرند.