صفحه اصلی انجمن ها گفتارها ۱ـ چرایی پرداختن به آسمان و زمین: سبأ ۹ ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین پاسخ به: ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین

#596

خدا در ایه 5 سوره سجده میفرماید “یدبر الامر من السماء الی الارض …” یعنی امور را در سیری خداوند از اسمان به زمین تدبیر میکند. امور در اسمان برای ما که در زمینیم اینده است. برای دیدن گذشته باید زمین را جستجو کرد و اموری که قبلا به زمین رسیده اند. شاید در ایه 9 سوره سبا ترتیب اهمیت دارد. یعنی اینده را از اسمان ببینید و گذشته را از زمین.