#391

در بیان تاریخ علم معمولا به این موضوع خیلی تاکید میشه که تلسکوپ راه مشاهده را باز کرد و این مشاهده بود که مبنای علم قرار گرفت ولی به نظر میرسه همونطور که از ظاهر تلسکوپ هم مشخصه, تلسکوپ مشاهده را جهت دهی کرد. راه خیلی از مشاهدات را بست. اینکه پس از نیوتن و تلسکوپ علم جدید پیشرفت چشمگیری داشت میتونه اهمیت جهت گیری تلسکوپی رو نشون بده یعنی توجه کامل به یک جهت ولی کدام جهت؟