#390

به عنوان مثال ایه 9 سوره سبا تاکید میکند که انسانها باید با مطالعه اسمان و زمین به دنبال دیدن اینده و گذشته خود باشند. این یعنی نوعی هدف گذاری و جهت دهی. در مقابل مثلا مکانیک نیوتنی محققان را به پیش بینی مکان سیارات در زمان سوق میدهد. وقتی پارامتر اصلی در مکانیک نیوتنی مکان اجسام در زمان است یعنی بیا و مکان ستاره ها و سیارات را پیش بینی کن. این جهت دهی در تمامی ارکان علم نمود دارد. مثلا ابزارها و روشها. به عنوان نمونه محققان پیشین نگاه کلی تری به اسمان داشتند. صورتهای فلکی و ترکیب ستارگان برای انها جلب توجه میکرد ولی در مکانیک نیوتنی موضوع مکان یک ستاره است پس یک تلسکوپ برای رویت مکان یک ستاره کفایت میکند. شما در تلسکوپ صور فلکی را نمیتوانید ببینید.