#363

پرداختن به علم قبل از محتوی خیلی پیش زمینه ها دارد. مثل روش و ابزارها و منابع کسب دانش و محتوا. یکی دیگه از پیش زمینه ها جهت گیری است. اینکه جریان کسب دانش به کدام جهت باشد. چه مسائلی مورد مطالعه قرار گیرد. اضافه کردن منابع غیر قرانی نه تنها محتوی را تحت تاثیر قرار میدهد بلکه تاثیر مهمتری بر جریان مطالعه میگذارد.