قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي في‏ كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَ لا يَنْسى‏ (طه: ۵۲)

گفت: «علم آن، در كتابى نزد پروردگار من است. پروردگارم نه خطا مى‌كند و نه فراموش مى‌نمايد.»

خلاصه:

اعمال کافران پیش خداوند محفوظ است و خدا به اعمال ایشان علم دارد که این علم در لوح محفوظ است و منظور از كتاب، همان چیزی است كه فرشتگان می‌نویسند و هیچ چیزی از دست او نمی‌رود یا اینكه خطا نمی‌كند و فراموشی ندارد.

متن تفسیر:

«قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبِّی فِی كِتابٍ»:

موسی در جواب گفت: اعمال آنها پیش خداوند محفوظ است و خدا به اعمال ایشان علم دارد و آنها را كیفر می‌دهد. این علم در لوح محفوظ است.

برخی گفته‌اند: منظور از كتاب، همان چیزی است كه فرشتگان می‌نویسند.

برخی گفته‌اند: منظور فرعون این بود كه چرا امم پیش، پس از مرگ برانگیخته نشدند؟

«لا یَضِلُّ رَبِّی وَ لا یَنْسی»:

هیچ چیزی از دست او نمی‌رود یا اینكه خطا نمی‌كند و فراموشی ندارد.[۱]


[۱] ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، جلد ۱۶، صفحه ۳۲