وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ (ذاریات: ۲۲)

و روزی شما با همه وعده‌ها که به شما می‌دهند در آسمان است.

خلاصه:

رزق و روزی در آسمان قسمت می‌شود، یعنی آنچه خداوند برای مخلوقات تعیین کرده است در كتاب مادر ثبت شده است، خداوند روزیها را از آسمان برای شما فرود خواهد آورد، و آنچه نیز به شما وعده داده شده است در آسمان است، زیرا فرشتگان برای گرفتن ارواح و نوشتن اعمال انسان و فرود آوردن عذاب، و روز قیامت برای پاداش و حساب از آسمان فرود می‌آیند.

متن تفسیر:

«وَ فِی السَّماءِ رِزْقُكُمْ»:

یعنی: خداوند روزی شما را از آسمان برای شما فرود خواهد آورد، بدین صورت كه باران را بر شما فرود می‌آورد، تا زمین انواع و اقسام خوراكیها و پوشاكیها، و اشیاء مفید را برای شما برویاند.

«وَ ما تُوعَدُونَ»:

از عطاء روایت شده است یعنی: و آنچه كه از ثواب و عقاب كه به شما وعده داده شده است.

و از مجاهد و ضحاك نقل شده است یعنی: آنچه كه از بهشت و دوزخ به شما وعده داده می‌شود.

بعضی هم گفته‌اند: یعنی اندازه‌گیری روزی شما در آسمان است، یعنی آنچه خداوند برای شما قسمت كرده است در كتاب مادر ثبت شده است، و آنچه نیز به شما وعده داده شده است در آسمان است، زیرا فرشتگان برای گرفتن ارواح و نوشتن اعمال انسان،   و فرود آوردن عذاب، و روز قیامت برای پاداش و حساب از آسمان فرود می‌آیند، همانگونه كه در قرآن مجید فرموده است: روزی كه آسمان با ابرها شكافته شود و فرشتگان فرود آیند چه فرود آمدنی.[۱]


[۱] ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، جلد ‌۲۳، صفحه ۳۰۷