وبسایت فرادید: میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا نور کهکشان‌های دوردست به ما برسد. از این رو، هرگاه که به آسمان شب می‌نگریم، در حقیقت به اعماق زمان خیره شده‌ایم.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/276842/%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

Peering into the Past: Our Universe as a Time Machine

https://www.space.com/30787-our-universe-is-a-time-machine.html