منابعی که در بخش‌های مختلف مقالات یا کتاب یا گفتارها مورد استفاده قرار میگیرند مانند قرآن و روایات و کتاب‌های مختلف یا …