چگونگی اثرگذاری ستاره‌ها بر امور

اما چطور ستاره‌ها بر امور اثر می‌گذارند، در حالی که جنس امور برزخی است؟ یک ستاره ابعاد مخلتفی دارد: ابعاد مادی، دخانی و برزخی. امری که از خلال ستاره‌ها پایین می‌آید، در جاذبه و حیطه‌ی برزخ ستاره‌ها که قرار می‌گیرد، از آن اثر می‌گیرد. بعضی از ستارگان یا صور فلکی هستند که امر را تقویت می‌کنند؛ بعضی امر را ضایع می‌کنند؛ که این ضایع شدن امر، گاهی به صورت ضعیف شدن امر و گاهی به صورت برعکس شدن امر است. برزخ اجرام آسمانی، چه به صورت صور فلکی و چه به صورت ستارگان و چه به صورت سیارات، اثر می‌گذارد. حتی برزخ ستاره‌های دنباله‌دار یا بعضی رخداد‌ها مثل سقوط شهاب‌های بزرگ اثر می‌گذارد. کلا نظام آسمان، بسیار دقیق و اثرگذار است. ما دیدمان نسبت به آسمان شب این نیست؛ آن را صرفا زیبا می‌دانیم. نظام داشتن آسمان شب برای ما مطرح نیست و به آن قائل نیستیم. اثرگذاری آسمان شب برای ما اصلا مطرح نیست؛ درحالی که واقعا وجود دارد.