بحث ملکوت را حداقل در سه حیطه می‏شود دنبال کرد. قسمت اول «چیستی ملکوت» است؛ اصلاً ملکوت چیست؟ ماجرایش، ابعاد مختلف یا قسمت‏های مختلف ملکوت چیست؟ بحث دوم «ابعاد ملکوتی انسان» است و بحث سوم این است چرا خدا ملکوت را قرار داده است؟ ملکوت چه ارتباطی با ما دارد و در قبال ملکوت باید چه کار کرد؟ ابتدا از بحث اول؛ یعنی چیستی ملکوت شروع می‏کنیم.