فرضیه‌ای در مورد مفهوم کتاب مبین

فرضیه‌ای را در مورد مفهوم کتاب مبین مطرح می‌کنیم و در مباحث بعدی بررسی می‌کنیم که آیا می‌توان قسمت‌های مختلف آن را در لابلای آيات اثبات کرد. جنس کتاب مبین، غیب است؛ نه از جنس زمین است و نه آسمان‌های هفتگانه. از جنس ملکوت هم نیست. جنسش غیب است. غیب محض هم نیست؛ بلکه از جنس غیبی است که به آسمان‌ها و زمین مربوط می‌شود، یعنی غیب مبین شده. در غیب است، اما قسمت‌های پایین غیب. اشیاء از جنس غیبی درونش مشخص است. ارتفاعات بالای غیب، مبین نیست. ارتفاعات پایین غیب مبین است؛ یعنی در آن شکل وجود دارد، اما این شکل، شهودی نیست. لذا اسم آن کتاب مشهود نیست؛ بلکه کتاب مبین است. این مطالب را باید در ادامه توضیح دهیم و اثبات کنیم.

پس کتاب مبین از جنس پایین غیب است که همه چیز در آن هست و به شهود کشیده می‌شود. لذا یک دانه یا هر تر و خشکی که در زمین می‌بینیم، یک وجه غیبی دارد که در کتاب مبین است. این مجموعه عظیم غیبی، در شب قدر بر رسول الله (ص) نازل شده است. وجه غیبی آسمان‌ها و زمین و ارتباطات بین این‌ها بر رسول الله (ص) نازل شده است.

علم غیبی اشیاء در کتاب مبین است. بعد نشان می‌دهیم که کتاب مبین، چند جور محتویات دارد: علم غیبی به آن چیز که الان در آسمان‌ها و زمین هست؛ علم غیبی به چیزهایی که الان غائب است و قرار است واقع شود و برای صبح ظهور به بعد است.

با این تعریف، نزول کتاب مبین هیچ مشکلی ندارد؛ چون حاوی علم غیبی است. خداوند یک مجموعه از علم غیب را که به آن کتاب گفته می‌شود، بر رسول الله (ص) نازل کرده است و این مجموعه مرتبط با کلیات و جزئیات آسمان‌ها و زمین است. این را در مباحث بعد ان‌شاءالله مطرح خواهیم کرد.

ابتدا تعاریف را باید طرح کنیم و با یک سری مشخصات آشنا شویم. بعد می‌رسیم به اینکه چه نظامی در کتاب مبین وجود دارد؛ چون آن نظام، حاکم بر آسمان‌ها و زمین است. در کتاب مبین، نظام وجود دارد.

پس کتاب مبین به طور خلاصه مجموعة وجه غیبی هر چیزی است که در آسمان‌ها و زمین هست و بوده و خواهد بود. اینکه مبین شده، یعنی به آن شکل داده شده و یا قابل توضیح است. ما دو واژه داریم: «مبین» و «عربی»؛ که در مورد این دو واژه بعداً بحث می‌کنیم. وقتی کتاب مبین نازل می‌شود، به آن «قرآنا عربیا» گفته می‌شود. چرا به این صورت گفته می‌شود و تفاوت مبین با عربیا چیست؟ باز هم که به پایین‌تر نازل شود به آن نازلة پایین‌تر گفته می‌شود «تبیانا لکل شیء». به صورت خلاصه این قرآن مکتوب که در دست ماست، «تبیانا لکل شیء» است و آن چیزی که در شب قدر نازل شده، نازله‌ای بالاتر است و «قرآنا عربیا» نام دارد و خودش نازلة کتاب مبین است که بالاتر از آن قرار دارد.

جالب است که مسیر نزول قرآن، از عرش به قلب رسول الله (ص) نیست؛ بلکه از غیب به قلب رسول الله (ص) است. اصلا مسیر اشیاء، از کتاب مبین به آسمان‌ها و زمین است و ادارة آن از طریق عرش است. این موضوع در بحث آسمان‌ها و زمین بسیار اهمیت دارد. پس مسیر اشیاء به این ترتیب است که از عوالم بالا وارد غیب می‎‌شود؛ سپس تا ارتفاعات پایین غیب می‌آید؛ بعد از آنجا یعنی کتاب مبین وارد شهود می‌شود و تبدیل می‌شود به چیزهایی که در آسمان‌ها و زمین ظاهر هستند و ادارة بخشی از این مسیر، از جایی که وارد شهود می‌شود، توسط عرش است. مسیر خلقت از غیب به آسمان‌ها و زمین است و مسیر خلقت انسان هم همین است.

کتاب مبین، غیب السموات و الارض نیست. اینکه با دو نوع واژگان  در قرآن مطرح شده‌اند، یعنی دو چیز هستند. کتاب مبین بخشی از عالم غیب است، به محاذات آسمان‌ها و زمین. هرچیزی در آسمان‌ها و زمین است، آنجا بوده و از درب‌هایی در غیب، به بخش آسمان‌ها و زمین از شهود کشیده شده است. این درب‌ها کلید دارند و به مجموعة این کلیدها «مفاتح الغیب» گفته می‌شود. همین که گفته می‌شود مفاتح الغیب، باید نتیجه بگیریم ابواب الغیب وجود دارد. این ابواب، بسته هستند و هر کسی نمی‌تواند آنها را باز کند و کلید آنها هم در دست خداست: «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ». از همین یک جمله بقیة نتایج به دست می‌آید. پس موضوعات از غیب به شهود کشیده می‌شود و نه برعکس.

در خود آسمان‌‌ها و زمین که وارد می‌شویم، اصطلاحی داریم به نام «غیب السموات و الارض». به چیزهایی در آسمان‌ها و زمین (یا حتی بالاتر تا عرش) که الان یک ملَک و یا خوبانی که فوت کرده‌اند، می‌توانند آنها را ببینند، شهود گفته می‌شود؛ و چیزی که از صبح ظهور به بعد است، غیب یا غائبه نامیده می‌شود[۱]. دو مفهوم غیب و غائبه، نزدیک به هم، اما متفاوت هستند، که آن را در آینده مطرح خواهیم کرد. پس «غیب السماوات و الارض» که خدا در قرآن مطرح می‌کند، با کتاب مبین تفاوت دارد.

[۱] ـ در مقابل غائب، ظاهر است و در مقابل عالم غیب، شهود است.