خداوند چند بار در قرآن می‏فرماید: ﴿ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما﴾.[۱] در این طور آیات ﴿ ما بَيْنَهُما﴾ چه می‏تواند باشد؟ ﴿ السَّماواتِ﴾ آسمان‏های هفت‏گانۀ برزخی هستند. ﴿ الْأَرْضِ﴾ هم زمین مادی است. بین آسمان‏های هفت‏گانۀ برزخی و زمین مادی، دو آسمان وجود دارد؛ آسمان دخان و آسمان ستارگان. هر کدام از این دو آسمان هم مقولات خاص خودش را دارد. اشیاء خاص خودش و انرژی‏های خاص خودش را دارد و  روابطی بین‏شان وجود دارد. این دو آسمان شباهت‏ها و تفاوت‏هایی با هم دارند و همچنین ممکن است موجوداتی در آسمان دخانی و آسمان مادی باشند. به هر حال ﴿ ما بَيْنَهُما﴾ می‏شود خود این دو آسمان و هر چه که در این دو آسمان وجود دارد.


[۱] ـ [مریم۶۵] ص۳۱۰ ـ ﴿ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾.