تفکر در خلقت آسمان‌ها و زمین

بحث بعدی که ذیل چگونه پرداختن به آسمان‌ها مطرح می‌شود، تفکر در خلقت آسمان‌ها و زمین است. تفکر در خلقت آسمان‌ها و زمین، در سه آیه آمده است: آیه ۱۹۱ آل‌عمران، آیه ۸ روم، آیه ۱۳ جاثیه.

دو آیه‌ای اول، حاکی از تفکر در «خلقت» آسمان‌ها و زمین بود. آیه آخر، آیه ۱۳ جاثیه است که تفکر در «آیات» موجود در آسمان‌ها و زمین است.