ماده تاریک چیست؟

ماده تاریک ماده‌ای است دارای جرم که هیچ گونه تابشی از امواج الکترومغناطیس (از امواج رادیویی گرفته تا امواج گاما) ندارد.

حدود ۲۷ درصد کیهان از ماده تاریک تشکیل شده است. امروزه بنابر یافته‌های علم فیزیک، ما در مورد این که مادة تاریک چه چیزی نیست اطلاعاتی بیش‌تری نسبت به این که چه چیزی هست، داریم.

ماده تاریک به صورت یک توده از ماده معمولی نیست. زیرا ماده معمول (حتی اگر نوری از خود ساطع نکند) جاذب امواج تابشی است که از آن عبور می‌کند و از این طریق می‌توان آن را آشکار ساخت. در حالی که مادة تاریک از این راه آشکار نمی‌شود.

ماده تاریک پاد ماده (ضد ماده) نیست. زیرا در این صورت باید امواج گامای خاصی که ناشی از برخورد پاد ماده با ماده است، دیده می‌شد.

ماده تاریک سیاه‌چاله نیز نیست. در سیاه‌چاله‌ها تراکم زیاد ماده باعث خمیدگی نوری که از نزدیکی آن عبور می‌کند، می‌شود. با توجه به مشاهدات ما (بر اساس خمیدگی نور اجرام دوردست) تعداد نواحی متراکم آن‌قدر زیاد نیست که جرم تخمینی برای ماده تاریک در کل کیهان را توجیه کند.