خاندانی در هند وعرب


مشتری به مردی از عجم و هند نجوم را آموخت


آسمان و جهان-ترجمه كتاب السماء و العالم بحار    ج‏۲ ص : ۱۸۷

در كافى (۲۳۰- روضه) بسندش از معلّى بن خنيس گفت: از امام ششم پرسيدم از نجوم كه آيا درست است؟ فرمود: آرى، خدا عزّ و جلّ مشترى را بصورت مردى بزمين فرستاد و مردى از عجم را شاگرد خود ساخت و علم نجوم را باو آموخت تا پنداشت كه استاد شده، سپس باو گفت: ببين مشترى كجا است؟ گفت منش در فلك نبينم و ندانم كجا است، گويد: او را از خود دور كرد، و يك مرد هندى را گرفت، و او را آموخت تا گمان كرد استاد شده و باو گفت: ببين مشترى كجاست؟ گفت: حسابم دلالت دارد كه تو خود مشترى هستى، گفت: فرياد كشيد و مرد و علمش بخاندانش رسيد، و علم نجوم در آنجا است.