منشا و عالمان  به نجوم


جمع بندی و خلاصه


حضرت علی (ع) داناترین فرد به این علم می باشد.. نخست كسى كه در علم نجوم سخن گفته ادريس عليه السّلام است. ادریس را همان هرمس نخست هم میدانند. ادريس اعلم زمانش به نجوم بوده ، و ذو القرنين نیز در آن استاد بوده است. البته خاندانی در هند و در عرب و در بعضی احادیث عجم که بخشی از آن علم صحیح را دارند. خدا مشتری را به شکل مردی فرستاد تا بدانها یاد داد. البته در غیر روایت گفته اند که نجوم علم آدم ع هم بوده است.