در این قسمت پیشنهادهایی برای پژوهش ارائه می‌شود. این پژوهش ها بر اساس «گفتار»هایی که بر روی سایت قرار می گیرند، تعریف می شوند.
این پژوهش ها در زمینه های گوناگونی از قبیل علوم تجربی و فن آوری، شاخه های متفاوت علوم انسانی مثل تاریخ و ادبیات و همچنین در زمینه های متفاوت علوم قرآن و حدیث و معارف قرآنی قرار می گیرند.
از لحاظ کمی نیز این پژوهش ها می توانند از یک پژوهش بسیار مفصل و دامنه دار تا پژوهش های کوچک با خروجی هایی در حد یکی دو پاراگراف متنوع باشند.
بعد از قرار گرفتن هر گفتار بر روی سایت، بسته ای از این پژوهش ها در ارتباط با مطالب آن گفتار در این قسمت قرار می گیرد. سعی می شود که خطوط کلی هر پژوهش نیز مشخص شود. شما می توانید ضمن پیشنهاد عنوانهای جدید به منظور تکمیل بسته پژوهش های هر گفتار، به دلخواه یک یا چند پژوهش را انجام دهید و نتیجه آن را برای استفاده دیگران در سایت قرار دهید. همچنین می توانید در تکمیل و ارتقا پژوهش دیگران نیز سهیم شوید.